Výrobní ?íslo  

Spole?nost
Spole?nost B.E.G. Brück Electronic byla založena p?ed 30 lety v roce 1975. ?innost zahájila vývojem a výrobou nouzových svítidel. Pohybová ?idla byla zahrnuta do výrobního programu v roce 1986.
Také další výrobkové skupiny jako VIDEOLUX a LUXOMAT® ECOLIGHT byly vyvinuty, aby rozší?ily nabízený sortiment. R?st automatických systém? a následný rozvoj kontroly proces? v budovách m?lo za výsledek r?st požadavk? na systémy, které by byly schopny zjistit p?ítomnost lidí
. V roce 2006 B.E.G. p?evzal odpov?dnost za obchodní aktivity celé výrobkové ?ady od svého p?edcházejícího obchodního partnera s cílem nastavit užší vazby se zákazníky. Nové prodejní a logistické centrum nedaleko od výrobního a vývojového odd?lení v Lindlaru (N?mecko) bylo uvedeno do provozu v roce 2007. Dnes se spole?nost B.E.G. t?ší výborné pov?sti nejen v N?mecku ale i celosv?tov? v zemích, ve kterých je zastoupena pobo?kami a distributory.
B.E.G. Brück Electronic GmbH


Gerberstraße 33
D-51789 Lindlar

Tel.: +49 / (0)2266-90121-0
Fax.: +49 / (0)2266-90121-50

e-mail:
info@beg.de
Home: http://www.beg-luxomat.com

Zde najdete naše dodací podmínky v menu
"Ke stažení".
B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4
CZ-160 00 Praha 6
Phone: +420 233 323 089
Fax: +420 272 048 494
e-mail:


Copyright: ® 2019-11-12 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/