Výrobní ?íslo  


Pohybové detektory 230 V - vni?ní


Produkty >> Pohybové detektory 230 V - vni?ní

 Pohybové detektory 230 V - vni?ní


P?isazené stropní detektory pohybu LUXOMAT® pro úsporu energie, bezpe?nost a pohodlí v interiéru

Detektory pohybu jsou ur?eny k detekci pohybujícího se zdroje tepla, v jejich detek?ní oblasti a automaticky spínají svítidla dle jasu okolního prost?edí. Toho je dosaženo pomocí pasivní infra?ervené technologie, kdy vestav?né infra?ervené senzory registrují tepelné zá?ení a p?evád?jí ho to na elektrický signál. Samotné ?idlo nevyza?uje žádné zá?ení a je proto ozna?ována jako pasivní infra?ervený senzor (PIR ?idlo). T?la, st?jn? jako je lidské t?lo, vyza?ují tepelné zá?ení, což je tepelné zá?ení v infra?ervené oblasti a není viditelné lidským okem. S ohledem na teplotní rozdíly, dojde v d?sledku pohybu k detekci pomocí senzoru integrovaného do detektoru pohybu a p?evádení na elektrický signál. To je vyhodnoceno procesorem a poté je spušt?na spínací operace pro p?ipojenou zát?ž.
Copyright: ® 2019-12-09 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/