Výrobní ?íslo  


Emergency lights


Produkty >> Emergency lights

 Emergency lights


Nouzové a sm?rové osv?tlení B.E.G. SAFETYLUX® pro rychlé použití

Právní p?edpisy stanovují pevná pravidla pro nouzové osv?tlení na pracovních místech a místech, kde se sdružují lidé. Bezpe?nostní zna?ení použité na nouzovém osv?tlení je popsáno nap?íklad v norm? DIN 4844. B.E.G. m?že dodat nejen klasické nouzové a sm?rové osv?tlení ve všech možných druzích za?ízení s konven?ními funkcemi kontroly, ale také panel a hliníkové profily sv?tel ve vyt?íbeném designu pro r?zné ší?ky detekce s automatickou kontrolou funkce AF a BUS kontrolu. Až 1000 nouzových sv?tel m?že být trvale sledováno pomocí BUS systému. Všechna nouzová sv?tla B.E.G. mohou být provozována v bezúdržbovém ?i údržbovém provozu. Jinými slovy, jsou nouzová svítidla sepnuta bu? neustále, nebo pouze v p?ípad? výpadku proudu. Všechny p?ístroje jsou vybaveny testovacím tla?ítkem a funk?ní kontrolou. Mohou být montována na st?ny nebo stropy. Je také zaru?ena vysoká úrove? kvality materiálu a zpracování.
Copyright: ® 2019-12-10 - B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o. (Otisk)
http://get.adobe.com/de/flashplayer/